รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (มคอ.5 1/2558) Download
2 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (มคอ.3 1/2558) Download
3 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (มคอ.3 2/2558) Download
4 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (มคอ.5 2/2558) Download
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (DIOP 2554) Download
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) Download
7 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (มคอ.3 1/2559) Download
8 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (มคอ.3 2/2559) Download
9 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (มคอ.5 1/2559) Download
10 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (มคอ.5 2/2559) Download