รายละเอียดข่าว

    สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท – เอก ภาคการศึกษา 1-2559 เปิดเทอม 8 สิงหาคม 2559


 •  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

  รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท – เอก ภาคการศึกษา 1-2559 เปิดเทอม 8 สิงหาคม 2559

  ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ เรียนเสาร์ อาทิตย์

  ปริญญาเอก ปร.ด (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ

  รับสมัคร 
  รอบที่ 1 วันที่ 4 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559 
  รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2559
  รอบที่ 3 วันที่ 2 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2559

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  โทร 02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408 บัณฑิตวิทยาลัย

  คลิ๊กลิ้ง ระเบียบการและการสมัครออนไลน์
  http://www.grad.kmutnb.ac.th/reg.html

  http://www.grad.kmutnb.ac.th/

  โทร. 099-154-2619, 089-034-2787, อาจารย์ประจำหลักสูตร

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 7 กรกฎาคม 2559