รายละเอียดข่าว

   !!!ด่วน...สมัครทุนวิจัย วช.: ทุนมุ่งเป้า และทุน บัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. )


 • !!!ด่วน...สมัครทุนวิจัย วช.: ทุนมุ่งเป้า และทุน บัณฑิตศึกษา 
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสองประเภทดังนี้
  1. ทุนวิจัยมุ่งเป้า ไม่จำกัดเพดานงบประมาณโครงการ 
  2. ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีเพดาน ปริญญาเอก 300,000 บาท และ ปริญญาโท 150,000 บาท

  โดยประเด็นวิจัยต้องเป็นไปตามกรอบวิจัยที่กำหนดซึ่งครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ตามรายละเอียดในลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

  กรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560
  http://www.nrms.go.th/…/Atta…/News/255906130859283560676.pdf

  กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา 
  http://www.nrms.go.th/…/Atta…/News/255906081400182790956.pdf

  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th/) ได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำหรับทุนวิจัยมุ่งเป้า หรือ 20 กรกฎาคม 2559 สำหรับทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 7 กรกฎาคม 2559