คณะผู้บริหาร

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม

Asst. Prof. Dr.Ngamthip Wimolkasem

คณบดี

อีเมล์ :
test72@mail.com

...

รองศาสตราจารย์ วิมล เหมือนคิด

Assoc. Prof. Wimol Muankid

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อีเมล์ :
test74@mail.com

...

ดร.ทิวาพร คงสม

Dr.Tiwaporn Kongsom

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อีเมล์ :
test75@mail.com

...

อาจารย์ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์

Srisuwan Noipitak

รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ

อีเมล์ :
srisuwan.n@arts.kmutnb.ac.th