บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

...

นางสาวรักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะ

Ruxkanathaworn Rerkchana

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อีเมล์ :
test52@mail.com

...

นางสาวสมคิด ไขโพธิ์

รักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ

อีเมล์ :
test54@mail.com

...

นายวิสูทธิ์ กระจ่างพล

งานบริการและธุรการ

อีเมล์ :
test53@mail.com

...

นางไสว เขมา

งานบริการและธุรการ

อีเมล์ :
test62@mail.com

...

นายประสิทธิ์ มาลัย

งานบริการและธุรการ

อีเมล์ :
test70@mail.com

...

นางสาวณัฐมนกาญจน์ วชิราพานิชย์

งานบริการและธุรการ

อีเมล์ :
test71@mail.com

...

นายวรวุธ ปลื้มจิตร

รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
test59@mail.com

...

นางสาวอุมาพร ชุ่มนาค

งานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
test58@mail.com

...

นางสาวพรเพ็ญ รักชูชื่น

งานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
test60@mail.com

...

นายชัยวัฒน์ พ่วงสุข

งานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
test61@mail.com

...

นางสาวพรภิรมย์ แก้วมีแสง

รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
test57@mail.com

...

นางสาวรชยา ศิริอินทร์

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
test64@mail.com

...

นางนิตยา หาญโอฬารเลิศ

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
test65@mail.com

...

นางสาวปัทมา โต๊ะหิรัญ

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
test66@mail.com

...

นางสาวสริตา สุวรรณแสนศักดิ์

งานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
test67@mail.com

...

นางศิริอรพิมพ์ สัณหจันทร์

รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน

อีเมล์ :
test56@mail.com

...

นางวันศิริ เจาตระกูล

นักวิชาการศึกษา/งานประกันคุณภาพการศึกษา

อีเมล์ :
test55@mail.com

...

นางสาวนภาอร เกษมจิต

พนักงานพิเศษ

อีเมล์ :
tcst88@gmail.com